Tipo Tamaño:
Usamos cookies en nuestro sitio web. Las cookies se emplean para mejorar el uso de nuestro sitio web y para fines de análisis. Al utilizar nuestro sitio web, usted acepta nuestro uso de cookies de conformidad con nuestra política de privacidad. Más información . Acepto

Veamos en contacto con usted

Rellene el siguiente formulario y nos ayudaremos a cubierto.

* Esta es una solicitud para insurence y un agente puede ponerse en contacto con usted.

Producto ofrecido por Molina Healthcare de California, una subsidiaria de propiedad total de Molina Healthcare, Inc.
Esta es una solicitud para el seguro y un agente puede ponerse en contacto con usted.

Haga clic aquí para ver la información de presentación de tarifas 2019

Haga clic aquí para ver la información de presentación de tarifas 2020

​​​​​
​​
 

Información de idioma

Si usted, o alguien a quien usted está ayudando, tiene preguntas acerca de Molina Marketplace, tiene derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para hablar con un intérprete,llame al 1 (888) 858-2150 .

​Language Information

If you, or someone you’re helping, has questions about Molina Marketplace, you have the right to get help and information in your language at no cost. To talk to an interpreter, call 1 (888) 858-2150.

语言信息

如果您,或是您正在協助的對象,有關於[插入 Molina Marketplace 項目的名稱 Molina Marketplace 方面的問題,您有權利免費以您的母語得到幫助和訊息。洽詢一位翻譯員,請撥電 話 [在此插入數字 1 (888) 858-2150 。

​Thông Tin Ngôn Ngữ

Nếu quý vị, hay người mà quý vị đang giúp đỡ, có câu hỏi về Molina Marketplace, quý vị sẽ có quyền được giúp và có thêm thông tin bằng ngôn ngữ của mình miễn phí. Để nói chuyện với một thông dịch viên, xin gọi 1 (888) 858-2150.

Impormasyon sa Wika

Kung ikaw, o ang iyong tinutulangan, ay may mga katanungan tungkol sa Molina Marketplace , may karapatan ka na makakuha ng tulong at impormasyon sa iyong wika ng walang gastos. Upang makausap ang isang tagasalin, tumawag sa 1 (888) 858-2150 .

언어 정보

만약 귀하 또는 귀하가 돕고 있는 어떤 사람이 Molina Marketplace 에 관해서 질문이 있다면 귀하는 그러한 도움과 정보를 귀하의 언어로 비용 부담없이 얻을 수 있는 권리가 있습니다.그렇게 통역사와 얘기하기 위해서는 1 (888) 858-2150 로 전화하십시오.

Լեզվի մասին տեղեկություն

Եթե Դուք կամ Ձեր կողմից օգնություն ստացող անձը հարցեր ունի Molina Marketplace մասին, Դուք իրավունք ունեք անվճար օգնություն և տեղեկություններ ստանալու Ձեր նախընտրած լեզվով։ Թարգմանչի հետ խոսելու համար զանգահարե՛ք 1 (888) 858-2150 ։

ات ترجمه و زبان

اگر شما، یا کسی که شما به او کمک میکنید ، سوال در مورد [Molina Marketplace] ، داشته باشید حق این را دارید که کمک و اطلاعات به زبان خود را به طور رایگان دریافت نمایید 1-888-858-2150. تماس حاصل نمایید.

​Информация о языках

Если у вас или лица, которому вы помогаете, имеются вопросы по поводу Molina Marketplace, то вы имеете право на бесплатное получение помощи и информации на вашем языке. Для разговора с переводчиком позвоните по телефону 1 (888) 858-2150 .

言語情報

ご本人様、またはお客様の身の回りの方でも、 Molina Marketplace についてご質問がござい ましたら、ご希望の言語でサポートを受けたり、情報を入手したりすることができます。料 金はかかりません。通訳とお話される場合、1 (888) 858-2150 までお電話ください。

معلومات اللغة

إن كان لديك أو لدى شخص تساعده أسئلة بخصوص Molina Marketplace ، فلديك الحق في الحصول على المساعدة والمعلومات الضرورية بلغتك من دون اية تكلفة. للتحدث مع مترجم اتصل بـ 2150-858 (888)1 .

ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ੂ , ਜ䀁ߠਤੁਸੀ ਿਜਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ , Molina Marketplace ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤ䀁߬ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਿਬਨਾ ਿਕਸ ੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ䀂ǠȾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ . ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, 1-888-858-2150 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ .

​សេវាកម្មភាសា

ប្រសិនបរើអ្នក ឬនរណាម្នក់ដែលអ្នកកំពុងដែជយ ម្ននសំណរអ្ំពី Molina Marketplace បេ, អ្នកម្ននសិេេេួលជំនយនិងព័ែ៌ម្នន បៅកនុងភាសា ររស់អ្នក បោយមិនអ្ស់ប្ាក់ ។ បែើមបីនិយាយជាមយអ្នករកដប្រ សូម 1-888-858-2150 ។

Lus Qhia txog Hom Lus

Yog koj, los yog tej tus neeg uas koj pab ntawd, muaj lus nug txog Molina Marketplace , koj muaj cai kom lawv muab cov ntshiab lus qhia uas tau muab sau ua koj hom lus pub dawb rau koj. Yog koj xav nrog ib tug neeg txhais lus tham, hu rau 1 (888) 858-2150 .

​भाषा की जानकारी

यदि आपके, या आप द्वारा सहायता किए जा रहे किसी व्यक्ति के Molina Marketplace के बारे में प्रश्न हैं, तो आपके पास अपनी भाषा में मुफ्त में सहायता और सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। किसी दुभाषिए से बात करने के लिए, 1 (888) 858-2150 पर कॉल करें।

​ข้อมูลภาษา

หากคณ หรอคนทคณกาลงชวยเหลอมคาถามเกยวกบ Molina Marketplace คุณมสทธทจะไดรบความชวยเหลอและขอมลในภาษาของคณไดโดยไมมคุาใชจาย พุดคยกบลาม โทร 1 (888) 858-2150

​​​
​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Está abandonando las páginas web de productos de Molina Medicare y se dirige a las páginas web de Molina que no pertenecen a Medicare. Haga clic en Aceptar para continuar.

Este enlace te llevará a navegar fuera de la sección Dual Options de MolinaHealthcare.com

Está a punto de abandonar el sitio web de Molina Healthcare. Haga clic en Aceptar para continuar.

Este enlace te llevará a navegar fuera de la sección Dual Options de MolinaHealthcare.com

Está abandonando las páginas web de productos de Molina Medicare y se dirige a las páginas web de Molina que no pertenecen a Medicare. Haga clic en Aceptar para continuar.

Usted está saliendo de la página web de Molina Healthcare. ¿Está seguro?

Esta información es para médicos y
profesionales de la salud solamente.

X Por favor espera. California información se está cargando. Cancelar