Molina kho mob yog dab tsis

Peb pab pawg neeg yuav txaus siab pab koj kom tau txais kev tu zoo tshaj plaws. Peb:

  • Yog lub txuam txhab uas tshaj lij txog tej kev pab kho mob nyob rau hauv lub tebchaws United States.
  • Pab tshaj 1.8 plhom leej tswvcuab nyob thoob teb chaws United States nrog kev tso cai, kawm paub cov cai kev npaj khomob.
  • Tau thoob paub yog Medi-Cal thiab ib tug thawj coj nyob hauv Medicare.
  • Muaj Medi-Cal thiab Medicare kev npaj khomob nrog cov kev pab zoo thiab cov kev pabcuam.
  • Pab cov tsis muaj nyiaj tau txais kev kho mob lawv xav tau.
  • Nrog rau cov kws khomob thiab ua haujlwm nrog Molina tsevneeg.