Medi-Cal

Molina lub kho mob Medi-Cal cov kev npaj qhia txog ntau yam kev pab kho mob rau cov me nyuam yaus thiab cov neeg laus uas tau nyiaj tsawg thiab cov kev pab.

kawm ntxiv.

Zoo siab txais tos, cov tswv cuab tshiab!

Zoo siab txais tos rau Molina Healthcare Tsev Neeg! Peb paub tias kev noj qab haus
huv tseem ceeb npaum cas rau koj thiab koj tsev neeg. Peb yuav pab koj thiab koj tsev
neeg uas raug cai ntawm koj li kev noj qab haus huv uas xav tau. Peb xav pab koj
ntau tsahj ntawm koj txoj kev npaj kho mob. Nyem rau qhov no txhawm rau pib ua.

Molina Healthcare of California muaj ntaub ntawv cog lus nrog Health Net Community Solutions, Inc. nyob rau hauv Los Angeles Khauj Tim txhawm rau pab kom koj tau txais qhov kev saib xyuas uas koj xav tau.