Tus pab qhia

Koj Phau Ntawv Qhia Kev Siv Rau Tswvcuab

Thov ua tib zoo nyeem kom tas phau ntawv no thiab muab nws khaws cia rau ib qhov chaw uas yuav mus nrhiav tau yoojyim. Nws kuj hu ua koj "Phau Puavpheej hauv Kev Kho Mob thiab Phau Ntawv Qhia Ua Ke" Los sis koj "EOC". Nws qhia koj:

  • Txog koj txoj kev npaj kho mob.
  • Txog koj cov kev tau txais thiab yuav siv tau.
  • Yuav mus nrhiav cov kev pab cuam li koj xav tau, nrog rau cov kev pab cuam txog kho mob.
  • Yuav hu tau li cas rau peb.
  • Koj cov cai thiab cov uas yuav tsum tau ua.
Nyeem hnub no

Medi-Cal Phau Ntawv Qhia kev Siv Rau Tswvcuab

Medi-Cal Phau Ntawv Qhia Cov Kev Pab Cuam Rau Tswv Cuab – MLTSS EOC Daim Ntawv Ntxiv Lo Ua Ke (Tsuas siv tau rau cov tswv cuab nyob hauv Riverside, San Bernardino, thiab Nroog San Diego NKAUS XWB)

Cov Lus Qhia Txog Kev Saib Xyuas Mob Nkeeg Rau Medi-Cal Tus Tswvcuab – EOC Cov Ntaub Ntawv Sau Ntxiv – Kev Thauj Mus Kho Mob thiab Kev Saib Xyuas Mob Nkeeg Kom Ntaug

Cov Lus Qhia Txog Kev Saib Xyuas Mob Nkeeg Rau Medi-Cal Tus Tswvcuab – EOC Cov Ntaub Ntawv Sau Ntxiv

Qhia Kev Siv Rau Tswvcuab hauv lwm hom lus los sis lwm hom?
Hu rau Lub Chaw Pabcuam Tswvcuab ntawm (888) 665-4621.​​​