Kev kho hniav

Dab tsi yog qhov luag kam them

Molina lub kho mob yuav tsum tsis muaj kev pab kho hniav. Kho hniav tej zaum yuav them mus Medi-Cal lawm.

Tus pab qhia

Nws qhia rau koj seb koj yuav tau paub txog koj lub Molina kho mob Medi-Cal Health Plan. Nyeem cov hauv qab no.

Yuav ua lis cas neeg txais tau kev pab?
Tus kws koj lub tsev kho mob (PCP) yuav ua tau ib cov hniav uas soj ntsuam kuaj thiab xa koj mus rau ib tug kws kho hniav kho hniav. Thov hu Denti-Cal ntawm (800) 322-6384 hniav-hais txog kev pab thiab kev pab cuam cov lus nug.​