Kuv li Molina

Koj hauv internet portal... qhib dua hnub thiab hmo ntuj

Kuv li Molina yog peb li portal rau cov tswv cuab hauv online. Nws yog ib qho yooj yim mus use thiab cia koj saib rau tom qab yuav kho koj hauv internet. Koj ua tau:

  • Luam ib daim ua ntej Member ID Card.
  • Thov ib daim card tshiab yuav xa mus rau koj yog hais tias koj muaj poob lawm.
  • Pauv koj tus kws khomob.
  • Hloov koj qhov tsim nyog.
  • Hloov koj cov ntaub ntawv.
  • Kom nco rau cov kev pab koj xav tau.

 

Koj mus saib tau:
  • Koj muaj keeb kwm muaj cov kev pab uas muaj Molina kho mob, xws li tus kws kho mob tas.
  • Ntaub ntawv thiab kev pab uas yuav pab tau koj thiab koj tsev neeg nyob zoo thiab zoo.
  • Kev pabcuam tsuas muaj rau cov tswvcuab nrog Molina Healthcare xwb.

Saib ib ncig xyuas ntawm kuv li Molina .
Sau npe hnub no

Nws yoojyim yuav ua. Ua raws li cov ntawv qhia:
Kauj ruam 1: Mus rau kuv li Molina (MiMolina.com en Espanol)
kauj ruam 2: Sau koj li Member ID najnpawb(los sis social security najnpawb),hnub yug thiab zip code
Kauj ruam 3: Sau koj li email
Step 4: Qhia koj tus password
Kauj ruam 5: Tam sim no koj ua tau thiab nkag mus rau MyMolina.com!

Tsis nco qab koj tus password?

Nias qhov “Tsis nco qab kuv tus Password” thiab mus raws li cov ntawv qhia.