Tshuaj

 

Dab tsi yog qhov luag kam them
Tshuaj uas them thaum:

 • Lawv yuav txiav txim los ntawm koj tus kws kho mob lossis lwm tus kws kho mob kho koj los yog koj tus me nyuam thiab cov tshuaj no yog nyob rau lub Molina kho mob tshuaj npe (Ib daig ntawv sau qhia txog ntawm cov tshuaj).
  • Cov tshuaj hauv daig ntawv sau qhia txog ntawm cov tshuaj yog Molina lub kho mob ntawv sau ntawv pom zoo tshuaj uas kws kho mob yuav hais rau koj.
 • Lawv yuam kom los tau thaum koj tseem muaj nyob rau hauv ib qho mob ceev lossis lub tsev khomob.
 • Lawv muaj thaum koj so peb tsev, tsev laus los yog tsev kho mob thiab lawv tau kev tso cai los ntawm koj tus kws kho mob rau qhov kev pabcuam them. Koj yuav tau lawv nrog rau lub chaw muag tshuaj uas nyob hauv Molina Kho Mob Chaw Muag Tsuaj hauv Network.
 • Lawv yog kws kho los ntawm tus kws kho mob uas tsis yog tsev neegtxiav txim los yog lwm cov kev pab uas tsis tau kev tso cai los ntawm tus kws kho mob.

 

Cov tshuaj tsis muaj npe

Tshuaj tsis nrov npe muaj cov khoom xyaw tib yam li cov tshuaj uas nrov npe. Yuav FDA (tsoom fwv) tau tso cai, cov tshuaj tsis nrov npe yuav tsum muaj tib nquag muaj, lub zog thiab (formulation) ntau npaum li qhov kev tshuaj uas nrov npe.

 • Yog hais tias koj tus kws kho mob kom tau ib cov tshuaj uas nrov npe thiab muaj puas muaj cov tshuaj tsis nrov npe muaj, Molina lub kho mob yuav them rau cov tshuaj tsis nrov npe. Yog hais tias koj tus kws kho mob hais koj yuav tsum tau cov tshuaj npe zoo tsis yog cov tsis muaj npe, nws yuav tsum uas daim ntawv tso cai rau Molina Kho Mob Chaw Muag Tshuaj.

 

Tus pab qhia

Nws qhia rau koj seb koj yuav tau paub txog koj lub Molina kho mob Medi-Cal Health Plan. Nyeem cov hauv qab no.

Yuav ua lis cas neeg txais tau kev pab?
Hu rau Member Services ntawm (888) 665-4621, hnub Monday-Friday, 7 sawv ntxov - 7 teev tsaus ntuj tias:

 • Koj yuav tau nug txog ib cov yeeb tshuaj.
 • Koj muaj teeb meem rau lub khw tshuaj uas nyob rau cov chaw muag tshuaj. (Thov tsis them rau cov tshuaj.)
  • Daim ntawv tshuaj yog them los ntawm lub kho mob Molina tus muaj kev cog lus coj nyob rau hauv California. Daib ntawv tso tshuaj yuav them lwm lub xeev California (ntawm cheeb tsam) li kev pab thaum muaj xwm ceev los yog ceev cuam xwb.
  • Koj yuav tsum tau tus neeg txhais lus rau kev sib tham nrog lub tsev tshuaj txog tau txais koj cov tshuaj.
  • Thaum koj muaj ib qho xwm ceev thiab xav tau cov tshuaj, Molina lub kho mob yuav muab rau koj uas mus txog 72 teev mov rau cov tshuaj.

 

Yog hais tias koj lag ntseg los yog hnov lus tsis tseeb, hu rau peb tus kab TTY ntawm (800) 479-3310 lossis hu rau peb nrog rau California Relay Service ntawm dialing 7-1-1.

Nrhiav ib qhov chaw muag tshuaj.
Saib tus Molina kho mob Medi-Cal cov tshuaj hauv daig ntawv sau qhia txog ntawm cov tshuaj.