Koj PCP

Tus Thawj Kws Kho Mob (PCP) yog dab tsi thiab yog vim licas nws thiaj li tseem ceeb?

 

  • Tus PCP yuav los kho koj teb mob thiab paub txog koj zoo.
  • Tej zaum koj yuav xav tias koj yuav tsis tsim nyog mus ntsib koj tus PCP txog thaum koj muaj mob. Qhov no tsis tseeb.
    • Nrhiav kev kom paub koj tus PCP zoo thaum koj tseem tsis tau muaj mob.
    • Mus ntsib koj tus PCP mus kuaj mob yuav ntxov kuaj mob tej mob uas koj muaj. Yog koj los sis koj tus menyuam yuav tsum tau muaj cov kev kho mob tshwj xeev, koj tus PCP yuav pab tau.
  • Mus kuaj mob txhua xyoo kom koj muaj kev noj qab nyob haus huv. Mus ntsib koj tus PCP mus kuaj mob, kuaj ntshav thiab nug saib yog mob dabtsi, txhaj tshuaj tiv thaiv, thiab mus ntsib nws thaum koj muaj mob los sis koj tus menyuam muaj mob.