Hais txog koj kev ua koom tes

Tam li koj ua ib tus tswv cuab ntawm Molina Healthcare, muaj ob peb yam uas koj yuav tsum tau ua txhua xyoo txhawm rau ua kom koj qhov kev ua tswv cuab thiaj li siv tau. Xav tias nplooj ntawm no yog koj daim ntawv rau kev txheeb xyuas “yuav tau ua” uas siv tau yooj yim.

Rov Toj Sij Hawm Tshiab Rau Koj Qhov Kev Ua Tswv Cuab

Tam li kev ua ib tus neeg tau txais kev pab cuam los ntawm Medi-Cal, txhua xyoo koj yuav tau txais koj Daim Foos Kev Rov Txiav Txim Siab Txog Ncua Sij Hawm Ib Xyoos Puag Ncig Ntawm Medi-Cal uas muab xa tuaj rau koj ntawd uas koj yuav tsum tau muab sau kom tiav, yog hais tias koj tsis muab daim foos ntawd sau kom tiav thiab muab xa mus rau lawv ces koj tuaj yeem plam koj cov txiaj ntsig ntawm Medi-Cal.

Kuv yuav rov toj sij hawm tshiab rau kuv qhov kev muaj cai tsim nyog tau txais Medi-Cal tau li cas?

  • Hu Xov Tooj: Koj muaj peev xwm hu xov tooj tau rau lub chaw ua hauj lwm nyob ze hauv koj lub zej zos, koj yuav tsum npaj koj Tus Nab Npawb Kev Nyab Xeeb Fab Sim Neej (Social Security Number) thiab koj Tus Nab Npawb Kis (Kaus Lab Nis).
  • Xa Ntawv: Sau daim foos nyob rau ntawm qhov chaw txuas (link) nram qab no kom tiav, thiab muab nws xa mus rau lub chaw ua hauj lwm nyob ze hauv koj lub zej zos https://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/forms/Forms/mc210rv-eng.pdf
  • Tus Kheej Xa Mus Kiag:Mus ntsib lub chaw ua hauj lwm nyob ze hauv koj lub zej zos kiag thiab nqa koj cov ntaub ntawv nrog koj mus. Koj yuav tsum tau hais qhia txog koj qhov nyiaj khwv tau los thiab sau daim foos ntawd los ntawm koj tus kheej kiag.
  • Hauv oos lais (online): Mus rau ntawm qhov chaw txuas (link) nyob rau hauv koj cheeb tsam nroog, nkag mus rau hauv koj tus as khauj los sis tsim ib tus as khauj tshiab thiab nyem rau ntawm qhov chaw qhib hais tias “Toj sij hawm tshiab rau kuv Cov Txiaj Ntsig”.

Medi-Cal Lub Chaw Ua Hauj Lwm Cov Vas Sab (Websites) thiab Cov Nab Npawb Xov Tooj

Yuav muaj dab tsi tshwm sim yog hais tias koj ua tsis tiav qhov Kev Rov Txiav Txim Siab Txog Ncua Sij Hawm raws li lub caij nyoog (kas nuv)?

Koj muaj sij hawm 90 hnub tom qab koj cov txiaj ntsig ntawm Medi-Cal tau raug nres tseg lawm txhawm rau ua kom raug raws li koj qhov kev rov toj sij hawm tshiab ntawd. Tom qab dhau 90 hnub lawm, koj yuav tau xa ib daim ntawv thov Medi-Cal tshiab. Thov mus saib rau ntawm tsab ntawv ceeb toom uas koj tau txais los ntawm Lub Thawj Fab Saib Xyuas Hauj Lwm Muab Kev Pab Rau Fab Kev Hloov Pauv Hauv Cheeb Tsam Nroog (County Transitional Assistance Department), yuav tsum pom muaj hnub tim nyob thoob plaws rau hauv tsab ntawv ceeb toom ntawd. Yog hais tias koj tsis tau txais los sis muab koj daim foos kev rov txiav txim siab txog ncua sij hawm tso tsis yog chaw lawm, thov tiv tauj rau Cheeb Tsam Nroog lub chaw ua hauj lwm nyob ze hauv koj lub zej zos. Rau txhua cov lus nug ntau ntxiv, thov tiv tauj rau Molina Pab Pawg Tswj Xyuas Cov Kev Rov Toj Sij Hawm Tshiab Rau Qhov Txiaj Ntsig ntawm (866) 440-8423.