Muab kev pab kho mob zoo los txog ua ntej

Dab tsi koj yuav tsum hais txog cov kev pab koj txhais tau hais tias muaj ntau heev. Koj lub tswv yim pab peb muab rau koj zov zoo thiab muab kev pab thiab nrhiav txoj kev loj hlob thiab kev txhim kho Peb lub hom phiaj yog xyuas kom koj:

  • Tau kev pab sai.
  • Ib txwm muaj tau kev pab kho mob.
  • Yog kho hwm thiab muab kev pab los ntawm cov neeg muas zaub zoo kawg thiab.

Hais txog koj txog kev tu

Tus kws kho mob thiab cov neeg hais lus
Peb ua hauj lwm nrog peb cov neeg zov me nyuam yuav muab koj kho zoo. 

Tus neeg muaj cai & Dej num

Tus kws kho mob thiab cov neeg hais lus
Koj muaj txoj cai thiab kev feem xyuam. kawm ntxiv.

Tsis txaus siab & muab kev plov meej

Molina lub kho mob logo
Koj muaj txoj cai sau ntawv rau tus tsis txaus siab (grievance) los yog tsis txaus siab.  kawm ntxiv.

Qhov kev tiv thaiv kev dag ntxias

Cov cim kev caduceus nab uas lo
Molina kho mob thov kom tso siab koom tswj rau cov kev pab kho mob cov kev pab cuam thiab cov kev pab rau cov tswv cuab.  kawm ntxiv.