Hlwb Kho Mob

Dab tsi yog qhov luag kam them

Molina lub kho mob tsis them tsev kho mob kho thiab feem ntau mob hlwb kho. Medi-Cal them nqi-rau-kev pab los yog lub County Mental Health Department qhia txog cov kev pab no. Tej zaum koj tus kws kho mob yuav kho tej kev mob hlwb xws li nyuaj siab.

Us kws koj lub tsev kho mob (PCP) tsis muab cov kev pab nram qab no:

  • Qhov kev pab cuam hlwb
  • Hlwb mus pw hauv tsev kho mob pab
  • Kev puas siab ntsws pab
  • Kev pab lub paj hlwb
  • Cov kev pab cuam rehabilitative
  • Kev pab txhawb zog siab sib yuav
  • Tsev neeg thiab tus me nyuam, kev pab txhawb kev
  • Ntaub ntawv pov thawj soj ntsuam social worker kev pab

 

Tus pab qhia

Nws qhia rau koj seb koj yuav tau paub txog koj lub Molina kho mob Medi-Cal Health Plan. Nyeem cov hauv qab no.

Yuav ua lis cas neeg txais tau kev pab?
Hu rau Member Services ntawm (888) 665-4621 yog tias koj xav tau kev pab rau kev puas hlwb kev, peb yuav pab koj nrhiav kev pab koj xav tau.​