Tsis txaus siab & muab kev plov meej

Tus neeg tsis txaus siab (Tu siab) thiab muab kev plov meej

Raws li yog ib tug Molina kho mob tug neeg, yog tias koj muaj ib qho teeb meem nrog rau koj lub sijhawm muab los kho los yog peb cov kev pab, koj muaj cai ua ntaub ntawv tus tsis txaus siab (grievance) los yog tsis txaus siab. Yog ib co piv txwv:

  • Tus pab koj tau txais los ntawm koj tus kws kho mob.
  • Lub sij hawm nws yuav siv tau rau ib lub sij hawm los yog pom ntawm ib tug neeg pab.
  • Qhov chaw koj yuav xaiv tau zov.

 

Tsis txaus siab yuav tsum coj mus teev thaum koj tsis pom zoo nrog lub kho Molina mob txoj kev txiav txim siab mus rau:

  • Nres, hloov, muab ncua tseg, kom tsis txhob los tsis muaj ib qhov kev pab.
  • Tsis them nyiaj rau cov kev pab.

 

Ypeb cov Kev Pab rau Tswvcuab Kev Qhia muaj cov ntaub ntawv koj xav paub txog:


*Koj yuav thov kom muab cov ntawv luam txog tag nrho cov ntawv uas muab lo rau ntawm peb lub website.