Yuav ua ntawv tsis txaus siab li cas

Yuav sau ib Daim Ntawv Foob Hais Qhov Tsis Txaus Siab (Tsis Zoo Sia) li cas

Tej zaum koj yuav mus foob hais qhov tsis txaus siab (tsis zoo siab), sau daim ntawv foob, xa hauv email, xa hauv xov tooj mus, TTY, hu xovtooj mus, My Molina rau ntawm lossis xa ncaj qha mus rau Molina Healthcare lossis xa mus rau peb ib lub chaw haujlwm. Cov ntaub ntawv foos foob hais qhov tsis zoo siab muaj nyob ntawm txhua thawj tus kws khomob (kws khomob) lub chaw hauj lwm. Cov tswv cuab yuav tsum foob hais qhov tsis txaus siab (tsis zoo siab) rau hauv lub sijhawm ib puas yim caum (180) hnub txij hnub muaj qhov teeb meem tshwm sim lossis txij hnub txiav txim tag uas ua rau tus tswv cuab tsis zoo siab.

Txhawm rau foob hais koj qhov tsis txaus siab, koj tuaj yeem:

  • Hu rau Lub Chaw Pab Cuam Tswv Cuab rau ntawm tus xov tooj (888) 665-4621 rau cov neeg TTY hu rau 711. Peb yuav pab koj daws qhov tsis txaus siab rau hauv xov tooj. Tuaj yeem tshawb nrhiav daim ntawv foos hais qhov tsis zoo siab rau ntawm qhov mus tso npe rau ntawm My Molina ntawm lossis sau ib tsab ntawv xa mus lossis email mus rau: Molina Healthcare of California, Grievance and Appeals Unit, 200 Oceangate, Suite 100, Long Beach, CA 90802. Koj tuaj yeem xa daim ntawv hauv xov tooj mus rau (562) 499-0757. Nco ntsoov yuav tsum muab tej yam nram no tso nrog ua ke:
    • Tus tswv cuab lub npe thiab lub xeem
    • Molina Healthcare tus nab npawb ID. Nws nyob rau sab tom hauv ntej ntawm Daim Npav Tswv Cuab ID.
    • Qhov chaw nyob thiab nab npawb xov tooj ntawm tus tswv cuab.
    • Piav qhia txog qhov teeb meem.