Tswvcuab tshiab

Zoo siab tos txais Molina Healthcare!

Ua ntsaug uas xaiv Molina Healthcare. Peb xav pab koj ntau tsahj ntawm koj txoj kev npaj kho mob. Cia peb pib koj tam sim no!

Kauj ruam 1: Saib xyuas koj phau Zoo Siab Tos Txais Los ua Tus Tswv Cuab peb xa rau koj hauv mail thiab muab khaws cia qhov chaw zoo. Koj muaj peev xwm saib Phau Ntawv Qhia Txog Kev Pib Uas Sai (Quick Start Guide) tau nyob rau hauv oos lais (online) (tsis tas li ntawd kuj tseem muaj xam nrog rau hauv Twj Ntim Khoom Siv Kho Mob Zoo Siab Txais Tos (Welcome Kit) tib si).

Kauj ruam 2: Yo Koj yuav tau txais koj ID card ua Tswv cuab los ntawm peb hauv mail. Muab tso rau hauv koj lub hnab thiab coj nws nrog koj mus rau qhov koj teem.

Kauj ruam 3: Hu koj tus , hu uas koj tus kws kho mob, mus teem thawj zaug mus ntsib. Thawj zaug mus ntsib koj tus kws kho mob tseem ceeb heev. Nws pab koj kom koj paub zoo txog koj tus kws kho mob thiab yog lub sijhawm rau nej ob leeg mus paub txog koj kev noj qab nyob zoo.

Koj tsim nyog mus ntsib koj tus PCP mus kuaj tsis pub dhau li 120 hnub (4 hlis) tom qab koj los us tus tswvcuab los sis raws li sijhawm nrog lub American Academy ntawm Menyuam yaus (AAP) rau cov hnub yug ob thiab yaus dua.

Koj tus kws khomob

Molina Healthcare tej zaum yuav xaiv ib tug kws khomob rau koj thiab/los sis koj tsevneeg. Peb vam tias koj yuav txaus siab nrog koj tus kws kho mob. Yog koj xav nrhiav ib tug kws khomob tshiab, mus saibNrhiav ib tug kws khomob.

  • Koj yuav tau xaiv ib tug kws khomob los sis ib tug kws khobob rau tsevneeg.
  • Koj yuav tau xaiv ib tug kws khomob kuaj menyuam rau koj cov menyuam.

 

Kauj ruam 4: Kos npe hnub no rau Kuv li Molina. (MiMolina.com en Espanol). Nws yog peb qhov yoojyim-mus-siv web portal uas koj mus tswj koj cov kho mob hauv online.