Molina lub kho mob Medi-Cal cov kev npaj khomob: Molina lub kho mob Medi-Cal cov kev npaj khomob:

Yog them dab tsi thiab dab tsi yog qhov tsis them yog peb neeg xub hais lo lus nug. Ntawm no yog qhia txog qee yam tseem ceeb ntawm kev pab cuam thiab cov kev pab uas koj tau los ntawm kev kho mob hauv Molina.

Kev tswj hauv kev pab kho mob

Tus kws kho mob thiab cov neeg
Tshwj xeeb cov kev pab yuav pab koj tswj tau kev mob. kawm ntxiv.

Hlwb Kho Mob

Molina lub kho mob logo
Peb yuav pab tau koj nrhiav kev pab koj xav tau. kawm ntxiv.

Tshuaj

Tshuaj
Tshuaj uas them ntawm Molina lub kho mob no muaj nyob rau hauv cov tshuaj npe (Ib daig ntawv sau qhia txog ntawm cov tshuaj). kawm ntxiv.

Tsis pom kev

Tus kws kho mob muab qhov muag ntsuam.
Qhov muag uas niaj zaus piab thiab iav lo ntsiab muag thaum sauv tsim nyog yuav them. kawm ntxiv.

Kev kho hniav

Nkauj luag ntxhi
Koj tus PCP yuav xa koj mus rau ib tug kws kho hniav. kawm ntxiv.