ATTENTION: On January 1, 2023, California’s Molina Dual Options Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) members will transition into Molina Medicare Complete Care Plus (HMO D-SNP). If you have any questions, please call Member Services at (855) 665-4627, TTY: 711, from 8 a.m. to 8 p.m. local time, Monday through Friday.

Plan Materials

Two women looking at forms

Find all of your important member materials, in your language, in one place.​

Learn more.

What's Covered

Three Doctors
Explore all the benefits and services included in your plan. Learn more.

Quality Service

Doctor and Patient

What you have to say about your care means a lot. Your feedback helps us give you quality care and service. It also helps us find ways to grow and improve.​

Learn more.

Member Resources

Three Doctors

We will provide you with all the information you need to fully understand your health plan.​

Learn more.

Contact Us

Receptionist

Let us know if you have any questions about your health plan.​

Learn more.

Disclaimer Information:

Molina Dual Options Cal MediConnect Plan Medicare-Medicaid Plan is a health plan that contracts with both Medicare and Medi-Cal to provide benefits of both programs to enrollees.

You can get this information for free in other formats, such as large print, braille, or audio. Call (855) 665-4627, TTY/TDD: 711, Monday – Friday, 8 a.m. to 8 p.m., local time. The call is free.

Limitations, copays, and restrictions may apply. For more information, call Molina Dual Options Member Services or read the Molina Dual Options Member Handbook.

Benefits and/or copayments may change on January 1 of each year.

The List of Covered Drugs and/or pharmacy and provider networks may change throughout the year. We will send you a notice before we make a change that affects you.

Enrollment in Molina Dual Options depends on contract renewal.

Molina Healthcare complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-855-665-4627 (TTY: 711).

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-855-665-4627 (TTY: 711).

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-855-665-4627(TTY:711).

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-855-665-4627 (TTY: 711).

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-855-665-4627 (TTY: 711).

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-855-665-4627 (TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오.

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-855-665-4627 (телетайп: 711).

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-855-665-4627 (TTY (հեռատիպ)՝ 711):

ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-855-665-4627 (TTY: 711)។

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 1-855-665-4627 (TTY: 711) تماس بگیرید.

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-855-665-4627 (رقم هاتف الصم والبكم: 117).

PDFLanguage Assistance (Services)

PDFNotice of Nondiscrimination​

Read more in your HIPAA Privacy Notice