Tswj koj tus kws kho online nrog kuv Molina!

Medi-Cal

Molina Healthcare's Medi-Cal daim phiaj npaj rau kev kho mob (plan) muab ntau yam kev pab kho mob rau cov me nyuam thiab cov muaj hnub nyoog uas tau nyiaj los tsawg thiab tsis muaj kev pab rau lawv.

Medicare

Hom kev npaj saib xyuas mob nkeeg ntawm Molina Medicare Complete Care (HMO SNP)
yog npaj rau cov neeg uas muaj cai tau txais kev pab los ntawm Medi-Cal
thiab Medicare.​

Covered California

Yog hais tias koj tsis muaj feem tau txais Medicaid los yog Medi-Cal raws cai, Covered California Marketplace ib daim phiaj npaj rau kev kho mob (plan) uas muaj kev pab tuaj ntawm tsoom fwv yog ib qhov kev xaiv uas tus nqi qis rau cov kev kho mob uas zoo heev.​​

Tsis Meej uas txoj kev npaj koj muaj?

Tsis txhob txhawj! Teev nyob rau hauv los yog ua ib tug account rau kuv Molina. Txhua yam koj xav tau yog koj
neeg ID, hnub yug thiab tus zip code.