Kev tswj tus kab mob

Tus kws kho mob saib tus txiv neej ntshav

Peb cov kev pab txog kev tswj tus kab mob pab koj tswj tus mob.​

kawm ntxiv.

kws saib xyuas

Kws kho mob saib cov ntaub ntawv los ntawm tus neeg mob

Peb muab kev pab tshwj xeeb rau cov neeg uas xav tau kev pab ntxiv tswj kho qhov teeb meem.

kawm ntxiv.

Noj qab haus huv

Leej txiv thiab tus tub tej zaub

Peb xav kom koj tau cov ntaub ntawv uas koj xav tau kom koj noj qab nyob zoo.​

kawm ntxiv.

Cov kev kawm

Leej niam thiab tus ntxhais mus ntxhi

Peb cov kev kawm qhia saib xyuas koj tus kheej thiab koj tsev neeg yuav ua li cas rau koj.​

kawm ntxiv.

Raws li kev cai kom koj kom zoo rau cev

Tus kws kho mob thiab tus neeg mob luag ntxhi

Peb txheej txheem qhia txog kev tiv thaiv kho mob ntsuam xyuas thiab kev pab.​

kawm ntxiv.