ATTENTION: On January 1, 2023, California’s Molina Dual Options Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) members will transition into Molina Medicare Complete Care Plus (HMO D-SNP). If you have any questions, please call Member Services at (855) 665-4627, TTY: 711, from 8 a.m. to 8 p.m. local time, Monday through Friday.

What's Covered

Doctors Talking

Explore all the benefits and services included in your plan.​

Learn More.

What Makes Molina Different

Three Doctors

Learn why you should choose Molina Dual Options.​

Learn More.

Am I Eligible?

Two Old Friends

Find out if you're eligible for Molina Healthcare.​

Learn More.

How to Enroll

Two ladies walking

Learn how to enroll with Molina Healthcare.

Learn More.

After Enrolling

Two friends laughing

Once you've enrolled, you will receive information about your new health care benefits.​

Learn More.

Frequently Asked Questions

Man in wheelchair

Find answers to common questions.​

Learn More.

 Language Assistance (Services)​

 Notice of Nondiscrimination​​

HIPAA Privacy Notice

Disclaimer Information:

Molina Dual Options Cal MediConnect Plan Medicare-Medicaid Plan is a health plan that contracts with both Medicare and Medi-Cal to provide benefits of both programs to enrollees.

You can get this information for free in other formats, such as large print, braille, or audio. Call (855) 665-4627, TTY/TDD: 711, Monday – Friday, 8 a.m. to 8 p.m., local time. The call is free.

Limitations, copays, and restrictions may apply. For more information, call Molina Dual Options Cal MediConnect Plan Medicare-Medicaid Plan Member Services or read the Molina Dual Options Member Handbook.

Benefits and/or copayments may change on January 1 of each year.

The List of Covered Drugs and/or pharmacy and provider networks may change throughout the year. We will send you a notice before we make a change that affects you.

Enrollment in Molina Dual Options depends on contract renewal.

Molina Healthcare complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-855-665-4627 (TTY: 711).

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-855-665-4627 (TTY: 711).

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-855-665-4627(TTY:711).

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-855-665-4627 (TTY: 711).

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-855-665-4627 (TTY: 711).

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-855-665-4627 (TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오.

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-855-665-4627 (телетайп: 711).

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-855-665-4627 (TTY (հեռատիպ)՝ 711):

ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-855-665-4627 (TTY: 711)។

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 1-855-665-4627 (TTY: 711) تماس بگیرید.

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-855-665-4627 (رقم هاتف الصم والبكم: 117).