Quản lý chăm sóc sức khỏe của bạn trực tuyến với Molina của tôi!

Medi-Cal

Chương trình Medi-Cal của Molina Healthcare cung cấp nhiều dịch vụ y tế cho trẻ em và người lớn có thu nhập và nguồn lực giới hạn.

Medicare

Chương trình Molina Medicare Complete Care (HMO SNP) dành cho người đủ tiêu chuẩn
đối với cả Medicaid và Medicare; còn được gọi là "người đủ điều kiện kép".

Covered California

Nếu quý vị không đủ tiêu chuẩn đối với Medicaid hoặc Medi-Cal, chương
trình Covered California Marketplace được tài trợ bởi chính phủ sẽ là lựa
chọn ít tốn kém với chất lượng dịch vụ tốt.

Không chắc mà bạn có kế hoạch công?

Không phải lo lắng! Đăng nhập hoặc tạo tài khoản cho Molina của tôi. Tất cả bạn cần là của bạn
ID thành viên, ngày sinh và mã zip.