Bản Âm Thanh và Tờ In Khổ Lớn

Mọi người đều có quyền truy cập thông tin chăm sóc sức khỏe

Cẩm nang và tờ in khổ lớn và bằng âm thanh của chúng tôi đảm bảo quý vị có thể đọc và tìm hiểu về thông tin sức khỏe quan trọng.

Quản Lý Tình Trạng Sức Khỏe

Bệnh Suyễn và Quý Vị (Bản In Khổ Lớn Bằng Tiếng Anh) Biểu tượng âm thanh
Bệnh Suyễn và Quý Vị (Bản In Khổ Lớn Bằng Tiếng Tây Ban Nha)
Nếu Quý Vị Bị Huyết Áp Cao (Bản In Khổ Lớn Bằng Tiếng Anh) Biểu tượng âm thanh
Nếu Quý Vị Bị Huyết Áp Cao (Bản In Khổ Lớn Bằng Tiếng Tây Ban Nha)
Tờ Giới Thiệu Chương Trình Quản Lý Chăm Sóc Sức Khỏe Biểu tượng âm thanh
Các Bước Để Hạ Cholesterol (Bản In Khổ Lớn Bằng Tiếng Anh)Biểu tượng âm thanh
Các Bước Để Hạ Cholesterol (Bản In Khổ Lớn Bằng Tiếng Tây Ban Nha)
Các Bước Đầu Tiên Để Chăm Sóc Bệnh Tiểu Đường (Bản In Khổ Lớn Bằng Tiếng Anh) Biểu tượng âm thanh
Các Bước Đầu Tiên Để Chăm Sóc Bệnh Tiểu Đường (Bản In Khổ Lớn Bằng Tiếng Tây Ban Nha)

Quản Lý Chăm Sóc Sức Khỏe

Tờ Giới Thiệu về Phát Triển và Sống Khỏe Mạnh (Bản In Khổ Lớn Bằng Tiếng Anh)
Tờ Giới Thiệu về Phát Triển và Sống Khỏe Mạnh (Bản In Khổ Lớn Bằng Tiếng Tây Ban Nha)
Để Trẻ Tránh Xa Khói Thuốc! (Bản In Khổ Lớn Bằng Tiếng Anh) Biểu tượng âm thanh
Để Trẻ Tránh Xa Khói Thuốc! (Bản In Lớn Bằng Tiếng Tây Ban Nha)

Chương Trình Bridge2Access

Tờ Giới Thiệu về Bridge2Access (Tiếng Anh) Biểu tượng âm thanh
Tờ Giới Thiệu về Bridge2Access (Tiếng Tây Ban Nha)