Nug ib RD

Nug peb tus kws qhia kev noj khoom txog kev noj kom nyab xeeb

Molina lub kho mob tus dietician tus neeg yuav teb cov lus nug uas koj muaj txog khoom noj zoo rau koj thiab koj tsev neeg. Sau rau daim ntawv nram qab no. Peb yuav tau teb rov qab rau koj nyob rau hauv peb hnub ua hauj lwm.

Ib tus dietician yog dab tsi(RD)? Dietician (RD):
  • Yog ib tug kws dietician.
  • Muaj tsawg kawg yog tsib xyoos ntawm kev kawm ntawv nyob rau hauv khoom noj khoom haus.
  • Yuav qhia koj zaj dabneeg txog kev ntsuas zaub mov noj, vitamins, thiab poob ceeb thawj.
  •