Help in other languages

Spanish

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-424-4524 (TTY 711) CCC Plus; 1-800-424-4518 (TTY 711) Medallion 4.0.

Korean

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-800-424-4524 (TTY 711) CCC Plus; 1-800-424-4518 (TTY 711) Medallion 4.0 번으로 전화해 주십시오.

Vietnamese

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-800-424-4524 (TTY 711) CCC Plus; 1-800-424-4518 (TTY 711) Medallion 4.0.

Chinese

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-424-4524 (TTY 711) CCC Plus; 1-800-424-4518 (TTY 711) Medallion 4.0.

Arabic

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.اتصل برقم1-800-424-4524 )رقم هاتف الصم711 : والبكم) CCC Plus 1-800-424-4518 Medallion 4.0 (711 : الصم هاتف والبكم رقم)

Tagalog

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-800-424-4524 (TTY 711) CCC Plus; 1-800-424-4518 (TTY 711) Medallion 4.0.

 Farsi

د يری گ ب سا م ت. يار ی ار ب ا م ش گ تروصبنا يم ، د ی ن ک تال ی ه س تی نا بزگ ر گا ه ب نا بز يسرا ف وگت ف :ه جو ت
1-800-424-4524 CCC Plus; 1-800-424-4518 (TTY 711) Medallion 4.0 فريم ب شاد. ب ا

Amharic

ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-800-424-4524 (መስማት ለተሳናቸው 711) CCC Plus; 1-800-424-4518 (መስማት ለተሳናቸው 711) Medallion 4.0.

Urdu

ال ر فاوت ت ك ل نا جم ال ب. لص ال نإ ف تا مد خة د عا سم ال ة يوغ ل ةظوحل م: ا ذإ تن ك ثد حت تر كذا ، ة غ ل م قر فتا ه م ص ال م( 800-424-4518 1- Plus; CCC )الو 1-711 تا م قر ب 1- 800-424-4524 )م قر فتا ه م ص ال م ك ب 4.0. Medallion )الو 1-711 ك ب

French

ATTENTION: Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-800-424-4524 (ATS 711) CCC Plus; 1-800-424-4518 (ATS 711) Medallion 4.0.

Russian

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-800-424-4524 (телетайп 711) CCC Plus; 1-800-424-4518 (телетайп 711) Medallion 4.0.

Hindi

ध्यान द: यद आप हदी बोलते ह तो आपके ि लए मुफ्त म भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध ह। 1-800-424-4524 (TTY 711) CCC Plus; 1-800-424-4518 (TTY 711) Medallion 4.0 पर कॉल कर।.

German

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer 1-800-424-4524 (TTY 711) CCC Plus; 1-800-424-4518 (TTY 711) Medallion 4.0.

Bengali

লয্ করনঃ যিদ আপিন বাংলা, কথা বলেত পােরন, তাহেল িনঃখরচায় ভাষা সহায়তা পিরেষবা উপল আেছ। েফান করন ১-800-424-4524 (TTY 711) CCC Plus; ১-800-424-4518 (TTY 711) Medallion 4.0।

Bassa Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ Ɓàsɔ́ ɔ̀ -wùɖù-po-nyɔ̀ jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 1-800-424-4524 (TTY 711) CCC Plus; 1-800-424-4518 (TTY 711) Medallion 4.0