Type Size:
We use cookies on our website. Cookies are used to improve the use of our website and analytic purposes. By using our website, you consent to our use of cookies in accordance with our Privacy Policy. Read more . I agree
Members

LANGUAGE ASSISTANCE

English
ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-888-665-4621 (TTY: 711).​

Español (Spanish)
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-888-665-4621 (TTY: 711).

Tiếng Việt (Vietnamese)
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-888-665-4621 (TTY: 711).

한국어 (Korean)
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-888-665-4621 (TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오.

繁體中文(Chinese)
注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-888-665-4621(TTY:711).

Հա յե ր ե ն (Armenian)
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-888-665-4621 (TTY (հեռատիպ)՝ 711):

Русский (Russian)
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-888-665-4621 (телетайп: 711).

فارسی (Farsi)
1-888-665-4621 (TTY: توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با
711) تماس بگیرید.

日本語 (Japanese)
注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-888-665-4621(TTY: 711)まで、お電話にてご連絡ください。

Hmoob (Hmong)
LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-888-665-4621 (TTY: 711).

ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)
ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-888-665-4621 (TTY: 711) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ةيبرعلا(Arabic)
ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-888-665-4621 (رقم هاتف الصم
والبكم: 711).

हिंदी (Hindi)
ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-888-665-4621 (TTY: 711) पर कॉल करें।

ภาษาไทย (Thai)
เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-888-665-4621 (TTY: 711).

(Cambodian)
ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-888-665-4621 (TTY: 711)។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

You are leaving the Molina Medicare product webpages and going to Molina’s non-Medicare web pages. Click Ok to continue.

This link will take you away from the Dual Options section of MolinaHealthcare.com

You are about to leave the Molina healthcare website. Click Ok to continue.

This link will take you away from the Dual Options section of MolinaHealthcare.com

You are leaving the Molina Medicare product webpages and going to Molina’s non-Medicare web pages. Click Ok to continue.

You are leaving the Molina Healthcare website. Are you sure?

This information is for Doctors and
Health Care Professionals only.

X Please wait. California info is loading. Cancel