Cov chaw kho mob hauv Molina

Saib Molina Kho Mob lub Chaw thiab koj yuav tau txais kev kho mob koj xav tau

Peb muaj ntau tshaj li 20 chaw thoob lub teb chaws. Cov neeg ua haujlwm paub ob hom lus. Peb cov neeg muaj kev txawj ntselos saib xyuas koj cov kev mob tu ncua vas nthiv thiab seb koj xav tau nws.

Nyob ntawm seb koj nyob qhov twg, peb cov no tej zaum yuav muab koj thiab koj tsev neeg:

 • Primary care yog cov kev pab xws li kev txhaj tshuaj (txhaj tshuaj) thiab lub cev piab.
 • Kev pab tshwj xeeb rau neeg mob uas xiam oob qhab los yog uas tej yam tsis tau
  • Ib lub tshuab mloog thiab yees duab txhais lus kev pabcuam rau neeg mob uas tsis hnov los yog lag ntseg
  • Tej txee nqig muaj rau tus neeg mob zaum hauv laub
 • Tej kev pab tshwj xeeb
  • Muaj Ib qho chaw tso tshuaj rau koj mus qab tshuaj noj
  • Muaj tsheb dawb coj koj mus thiab los ntawm koj lub sij hawm
  • Ntawm chaw saib menyuam kev pab "Menyuam yaus lub ces kaum
 • Peb txais Medi-Cal thiab Medicare thiab nyiaj ntsuab
    
Xav paub ntxiv txog peb lub chaw
Xav paub ntxiv txog peb lub chaw.
Nrhiav ib lub tsev khomob nyob ze koj.