Muag tshuaj QA

Lus Nug: Puas yog tam sim no Medi-Cal Rx tau muab tag nrho Cov Txiaj Ntsig Ntawm Chaw Muag Tshuaj Rau Tus Ua Tswv Cuab Hauv Molina Medi-Cal?

Lus Teb: Yog, txij thaum 01/01/2022 los Medi-Cal Rx tau ua tus tswj qhov Txiaj Ntsig Ntawm Chaw Muag Tshuaj Molina Medi-Cal lawm. Rau ntaub ntawv kev paub ntxiv txog Medi-Cal Rx mus saib www.medi-calrx.dhcs.ca.gov los sis hu rau tus xov tooj 1-800-977-2273, los sis rau TTY hu 711, qhib 24 xuab moos rau ib hnub.

Lus Nug: Daim Npe Tshuaj Uas Tau Cog Lus los sis CDL yog dab tsi?

Lus Teb: Daim Npe Tshuaj Uas Tau Cog Lus (Contract Drug List, CDL) yog Medi-Cal Rx daim npe cov tshuaj uas tau txais kev pom zoo tias cov kws kho mob tuaj yeem txib yuav tau rau koj. Daim CDL muaj nyob rau ntawm Medi-Cal Rx lub vev xaib: www.medi-calrx.dhcs.ca.gov.

Lus Nug: Kuv yuav nrhiav tau lub Chaw Muag Tshuaj Medi-Cal Rx li cas?

Lus Teb: Lub Chaw Muag Tshuaj Medi-Cal Rx qhov chaw nyob muaj nyob ntawm www.medi-calrx.dhcs.ca.gov los sis koj tuaj yeem hu tau rau tus xov tooj 1-800-977-2273, TTY hu 711, qhib 24 xuab moos rau ib hnub.

Lus Nug: Yuav txuas lus rau Medi-Cal Rx tau li cas?

Lus Teb: Cov tswv cuab tuaj yeem mus saib tau www.medi-calrx.dhcs.ca.gov.los sis hu rau Medi-Cal Rx ntawm tus xov tooj 1-800-977-2273, los sis rau TTY hu 711, qhib 24 xuab moos rau ib hnub. Cov tswv cuab los kuj tuaj rau npe tau rau hauv Medi-Cal Rx Lub Vev Xaib Muab Kev Txuas Nkag Mus Rau Cov Neeg Tau Txais Txiaj Ntsig. Lub vev xaib muab kev txuas nkag mus yuav muab cov chaw muaj ntaub ntawv raws li ncua dav ntawm Medi-Cal Rx thiab ntaub ntawv kev paub rau cov neeg tau txais txiaj ntsig, uas suav nrog; kev nrhiav tshuaj kho mob, saib thiab nkag mus siv cov foos uas pab tau zoo thiab Sib Tham los sis Sib Xa Xov nrog rau Tus Sawv Cev Muab Kev Pab Cuam Tub Lag Luam (Customer Service Representative, CSR) rau cov lus nug theem pib hais txog Medi-Cal Rx.