Chaw muab kev pab

Nrhiav ib tus kws kho mob?

Kom rau txoj kev kho mob yog hais txog:

  • Kuaj tas mus li yuav ntsib kev nyab xeeb
  • Nhriav kev pab thaum koj muaj mob
  • Tau mus ntsib ib tug kws kho mob uas koj ntseeg txog koj tej kev kho mob xav tau

 

Nhriav ib lub Molina Kho Mob kws kho mob nyob ze koj hnub no 
Koj nrhiav tau peb cov kws kho mob hauv tsev kho mob thiab chaw kuaj mob nyob ze koj.