Kev Ua Neej Nyob nrog Qhov Kev Pab Tus Kabmob Ntsws Tsis Paub Zoo Tu Qab (COPD)

Qhov kev pabcuam no yog pab rau cov neeg loj uas muaj COPD. Qhov kev pab no yog muaj pub dawb rau koj. Koj yuav kawm:

 • Yuav txiav luam yeeb tau licas.
 • Ntsig txog kev ua haujlwm nrog koj tus kws khomob kom tswj tau koj qhov COPD.
 • Tus qauv mob qhia txog COPD.
 • Yuav noj koj cov tshuaj raws li hais qhia licas.

Tej zaum koj yuav txais:

 • Cov ntaub ntawv qhia txog COPD.
 • Kev pab nrog rau kev pabcuam xws li kev thauj xa mus los thiab kev teem caij mus ntsib.
 • Cov lus qhia kev saib xyuas tseem ceeb txog COPD.
 • Kev xa mus rau lub chaw saib xyuas hauv lub zos.
 • Ib tsab ntawv xov xwm

Cov tswvcuab yuav tso npe licas?

Yog ib tug tswvcuab, koj yeej cia li raug tso npe rau hauv qhov kev pab no yog koj muaj COPD.

 • Koj tuaj yeem raug xa mus kho rau ibqho kev pab twg los ntawm tus kheej xa mus lossis ib tug kws khomob xa mus.
 • Koj yuav tsum raug raws li txoj cai thiaj li tau txais qhov kev pab no.
 • Nws yog koj txoj kev xaiv mus koom rau qhov kev pab no. Koj tuaj yeem thov kom muab tshem tawm los ntawm qhov kev pab no thaum lub sijhawm twg los tau.

Molina Healthcare siv cov ntaub ntawv txuas mus ntxiv no los txheeb xyuas cov kev pabcuam rau cov tswvcuab uas muaj Tus Kabmob Ntsws Tsis Paub Zoo Tu Qab (COPD):

 • Ntawv Tsib Nqi
 • Feem tshuaj khomob
 • Lwmyam kev pab tswj xyuas kev noj qab haus huv

Yog xav tau cov ntaub ntawv ntau ntxiv kuv yuav tiv tauj rau leej twg?

Thov hu rau peb Lub Chaw Lis Haujlwm Tswj Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv rau ntawm (866) 891-2320 (TTY/TDD: 7-1-1). Peb cov neeg lis haujlwm yuav muab cov ntaub ntawv qhia rau koj ntxiv. Lawv kuj tuaj yeem qhia rau koj paub txog yam kev pabcuam uas tamsis no koj tau tso npe rau. Koj kuj tuaj yeem thov kom xa mus lossis thov kom muab tshem tawm los ntawm ibqho kev pabcuam.

* Muab cov ntawv luam ntawm cov ntaub ntawv uas muab lo rau ntawm peb lub website yuav yog muaj raws li qhov kev thov.