Tshuaj

Qhov Txiaj Ntsig Ntawm Chaw Muag Tshuaj Molina raug muab hloov mus rau Medi-Cal Rx nyob rau hnub 01/01/2022 lawm rau ntaub ntawv kev paub ntxiv nyem ntawm no

Tej yam uas tau pab them

Thaum Lub Ib Hlis Ntuj Tim 1, 2021, Medi-Cal Rx tau muab cov tshuaj kho mob Raws Li Ntawv Sau Yuav Ntawm Cov Neeg Mob Sab Nrauv thiab tau pab them thaum:

  • Cov tshuaj kho mob ntawd raug txib yuav los ntawm koj tus kws pab kho mob los sis lwm tus kws kho mob uas kho koj los sis koj tus me nyuam thiab qhov tshuaj muaj npe nyob rau hauv Medi-Cal Rx Daim Npe Tshuaj Uas Tau Cog Lus
    • Daim Npe Tshuaj Uas Tau Cog Lus (Contract Drug List, CDL) yog Medi-Cal Rx daim npe cov tshuaj uas tau txais kev pom zoo tias cov kws kho mob tuaj yeem txib yuav tau rau koj. Daim CDL muaj nyob rau ntawm Medi-Cal Rx lub vev xaib: www.medi-calrx.dhcs.ca.gov
  • Cov tshuaj kho mob ntawd yuav tau txais thaum koj nyob rau hauv lub chaw nyob kho mob, tsev laus los sis lub tsev kho mob uas kho kom rov los zoo li qub thiab cov tshuaj kho mob ntawd yuav raug txib yuav los ntawm lub phiaj xwm kws kho mob rau qhov kev pab cuam uas tau pab them. Koj yuav tau txais cov tshuaj kho mob ntawd los ntawm lub chaw muag tshuaj uas nyob rau hauv Medi-Cal Rx Lub Nev Vawj.
    • Lub Chaw Muag Tshuaj Medi-Cal Rx Hauv Oos Lais qhov chaw nyob yog muaj nyob ntawm www.medi-calrx.dhcs.ca.gov los sis koj tuaj yeem hu tau rau tus xov tooj 1-800-977-2273, TTY hu 711, qhib 24 xuab moos rau ib hnub.
  • Cov tshuaj kho mob ntawd raug txib yuav los ntawm tus kws kho mob tawm phiaj xwm rau tsev neeg los sis lwm tus kws pab kho mob uas muab cov kev pab cuam yam tsis tas tos kev pom zoo.
  • Koj Tus Kws Kho Mob tuaj yeem xa tau qhov Kev Pom Zoo Ua Ntej mus rau Medi-Cal Rx txhawm rau kom tau txais cov tshuaj kho mob uas tsis muaj npe nyob rau hauv Medi-Cal Rx Daim Npe Tshuaj Uas Tau Cog Lus.

Rau ntaub ntawv kev paub ntxiv mus saib www.medi-calrx.dhcs.ca.gov los sis hu rau tus xov tooj 1-800-977-2273, los sis rau TTY hu 711, qhib 24 xuab moos rau ib hnub.

Molina Healthcare yuav pab them koj cov tshuaj kho mob ntawm tus Neeg Mob Sab Hauv thaum cov tshuaj kho mob ntawd raug txib yuav thiab tau txais thaum koj nyob rau hauv chav kho mob xwm txheej ceev los sis tsev kho mob.

  

Phau Ntawv Qhia Cov Kev Pab Cuam Rau Tswv Cuab

Nws qhia koj paub txog tej yam uas koj yuav tsum tau paub hais txog koj lub Phiaj Xwm Kev Noj Qab Haus Huv Molina Healthcare Medi-Cal. Yog xav saib Phau Ntawv Qhia Kev Pab Cuam Rau Tswv Cuab, nyem ntawm.