Peb ua kom koj tau kev mus saib koj tej kev kho mob kom zoo

Molina Healthcare kev pab thiab kev pabcuam yuav ua kom yoojyim rau koj mus nrhiav kev khomob.

Tsheb thauj mus los

Cov kev pab thaum muaj xwm ceev, uas tsis yog thaum muaj xwm ceev kev kho mob thiab tsis kub ceev uas tsis yog kev kho mob tsheb yuav them raws li koj Medi-Cal Health Plan. kawm ntxiv.

Cov kab lus qhia txog tus nais maum

Cov neeg xav tau kev pab kho mob tswv yim yuav hu rau peb tus nais maum qhia kab txhua lub sij hawm, hnub los hmo ntuj. kawm ntxiv.

Kev pab kho mob poj niam


Koj tau mus rau lwm tus kws kho mob OB/GYN nyob rau hauv kws kho koj lub tsev kho mob (PCP) network thiab tau tawm-kev npaj qhov kev pab cuam tshuam nais maum (CNM). ​ kawm ntxiv.