Tus pab qhia

Koj Phau Ntawv Qhia Kev Siv Rau Tswvcuab

Thov ua tib zoo nyeem kom tas phau ntawv no thiab muab nws khaws cia rau ib qhov chaw uas yuav mus nrhiav tau yoojyim. Nws kuj hu ua koj "Phau Puavpheej hauv Kev Kho Mob thiab Phau Ntawv Qhia Ua Ke" Los sis koj "EOC". Nws qhia koj:

  • Txog koj txoj kev npaj kho mob.
  • Txog koj cov kev tau txais thiab yuav siv tau.
  • Yuav mus nrhiav cov kev pab cuam li koj xav tau, nrog rau cov kev pab cuam txog kho mob.
  • Yuav hu tau li cas rau peb.
  • Koj cov cai thiab cov uas yuav tsum tau ua.
Nyeem hnub no

Medi-Cal Phau Ntawv Qhia kev Siv Rau Tswvcuab

Qhia Kev Siv Rau Tswvcuab hauv lwm hom lus los sis lwm hom?
Hu rau Lub Chaw Pabcuam Tswvcuab ntawm (888) 665-4621.