Ntawv xov xwm

Kawm txog yuav ua cas thiaj noj qab hauv huv

Peb cov tswvcuab xovxwm yuav pab koj tu koj tej kho mob.

Tswvcuab cov ntawv qhia

Nyeem cov ntawv qhia kom koj nyob zoo siab, lub cev thiab tus tswj plig.

Xovxwm Kev Tswj Kev Kho Mob

Nyeem cov ntawv qhia rau tswvyim yuav tu kev muaj mob.