Tsis pom kev

Dab tsi yog qhov luag kam them

Cov kev pab no tsis pom kev zoo yuav them los ntawm kev kho mob hauv Molina:

  • Qhov muag uas niaj zaus soj ntsuam ntawm ib tug kws kho mob los yog ib qho optometrist.
  • Iav lo ntsiab muag thaum sauv yog tsim nyog.

 

Tus pab qhia

Nws qhia rau koj seb koj yuav tau paub txog koj lub Molina kho mob Medi-Cal Health Plan. Nyeem cov hauv qab no.

Yuav ua lis cas neeg txais tau kev pab?
Molina kho mob nrog ib tug neeg nrog Lub peb hlis ntuj pom kev zoo yuav muab koj qhov kev pab cuam them tsis pom kev. Thov mus saib koj cov Molina kho mob daim ntawv qhia tag nrho cov kws khomob nrhiav kws kho mob qhov muag los yog cov kws kho mob uas tau muab rau koj txais kev pab qhov muag kev pab kho mob.​​