Tổng Quan về Phúc Lợi

Cậu bé và bác sĩ mỉm cười

Danh sách dễ in về những khoản được đài thọ theo Chương Trình Sức Khỏe Medi-Cal của Molina Healthcare.

Xem và in.

Quản Lý Chăm Sóc Sức Khỏe

Bác sĩ và bệnh nhân

Chương trình đặc biệt giúp quý vị quản lý tình trạng sức khỏe.

Tìm hiểu thêm.

Sức Khỏe Tâm Thần

Logo của Molina Healthcare

Chúng tôi có thể giúp quý vị nhận được sự chăm sóc quý vị cần.

Tìm hiểu thêm.

Thuốc Theo Toa

Thuốc theo toa

Có thể tìm thấy các loại thuốc theo toa được đài thọ qua Molina Healthcare trong Danh Sách Thuốc (Dược Liễn).

Tìm hiểu thêm.

Nhãn khoa

Bác sĩ đang kiểm tra mắt

Đài thọ việc kiểm tra thị lực định kỳ và kính áp tròng khi cần thiết về y khoa.

Tìm hiểu thêm.

Nha khoa

Cô gái đang mỉm cười

PCP của quý vị có thể giới thiệu quý vị tới một nha sĩ.

Tìm hiểu thêm.