Đường Dây Tư Vấn Điều Dưỡng

Những khoản được đài thọ

Thành viên có thể gọi đến Đường Dây Tư Vấn Điều Dưỡng của Molina Healthcare 24 giờ/ngày, 365 ngày/năm. Dịch vụ sẽ kết nối quý vị với y tá có trình độ có thể thực hiện tư vấn về chăm sóc sức khỏe bằng ngôn ngữ của quý vị và hướng dẫn quý vị đến nơi có thể nhận được dịch vụ chăm sóc mà quý vị cần.

Đường Dây Tư Vấn Điều Dưỡng nhận hơn 250.000 cuộc gọi tư vấn sức khỏe từ các thành viên Molina Healthcare trên khắp Hoa Kỳ mỗi năm. Tổng đài của chúng tôi đã được tổ chức đánh giá chất lượng quốc gia (URAC) đánh giá và phê duyệt từ năm 2007.

Các thành viên nhận sự chăm sóc như thế nào?

Thành viên có thể gọi đến Đường Dây Tư Vấn Điều Dưỡng nếu có câu hỏi về sức khỏe.
Tiếng Anh: (888) 275-8750
Tiếng Tây Ban Nha: (866) 648-3537
Khiếm Thính và Khó Nghe: 7-1-1 hoặc (866) 735-2929


URAC Logo