Dịch Vụ Sức Khoẻ Tâm Thần Ngoại Trú

Mô tả:

Dịch vụ sức khoẻ tâm thần ngoại trú hiện là quyền lợi được bao trả bởi Molina. Quý vị có thể gọi đến Molina hoặc hỏi PCP của quý vị để biết tên của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tâm thần có trong chương trình.
Những dịch vụ này nhằm điều trị các chứng bệnh tâm thần từ nhẹ đến vừa, bao gồm*:
  • Đánh giá và điều trị về sức khoẻ tâm thần dành cho cá nhân và nhóm (liệu pháp tâm lý)
  • Khám kiểm tra tâm lý nếu có dấu hiệu lâm sàng để đánh giá tình trạng sức khoẻ tâm thần;
  • Phòng thí nghiệm ngoại trú, thuốc, nguồn tiếp liệu và bổ sung
  • Các dịch vụ ngoại trú để theo dõi liệu pháp điều trị bằng thuốc; và
  • Tư vấn tâm thần

Quý vị vẫn có thể được nhận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tâm thần chuyên môn từ các chương trình sức khoẻ tâm thần của quận.

 

Không được bao trả:

Các dịch vụ sức khoẻ tâm thần đối với những vấn đề có tính chất quan hệ không được bao trả. Điều này bao gồm tư vấn cho các cặp vợ chồng hoặc gia đình về những điều kiện được liệt kê là vấn đề có tính chất quan hệ*.
*Như được xác định bởi Tập Sách Hướng Dẫn Chẩn Đoán và Thống Kê về Rối Loạn Tâm Thần (DSM-IV)

 

Các Dịch Vụ Phòng bệnh Rối Loạn Sử Dụng Chất

Mô tả:

Các dịch vụ tầm soát lạm dụng rượu hiện là quyền lợi được Molina bao trả cho tất cả các thành viên trên 18 tuổi. Những dịch vụ tầm soát lạm dụng rượu này bao trả**:

Những dịch vụ được bao trả

  • Một lần tầm soát mở rộng sử dụng rượu có tính nguy hiểm một năm
  • Ba buổi can thiệp nhanh 15 phút để giải quyết việc sử dụng rượu có tính nguy hiểm một năm

 

Không được bao trả:

Molina không bao trả cho các dịch vụ đối với những vấn đề về rượu nghiêm trọng, nhưng quý vị có thể được giới thiệu đến Chương Trình Rượu và Thuốc của Quận.

 

** Tầm Soát, Can Thiệp Nhanh, và Giới Thiệu Điều Trị (SBIRT)

Hướng Dẫn Dịch Vụ Thành viên

Bản hướng dẫn này cung cấp cho quý vị những thông tin cần biết về Chương Trình Sức Khỏe Molina Healthcare Medi-Cal của quý vị.
Để biết về Hướng Dẫn Dịch Vụ Thành Viên, hãy nhấp vào đây.
Để biết về Hướng Dẫn Thành Viên Cấp Cao của Quận,  hãy nhấp vào đây.

Làm thế nào các thành viên được chăm sóc?

Hãy gọi đến Dịch Vụ Thành Viên theo số điện thoại (888) 665-4621 nếu quý vị cần dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và chúng tôi có thể giúp quý vị có được dịch vụ chăm sóc cần thiết.