Quý vị có đủ hội điều kiện tham gia Molina Healthcare không?

Quý vị hoặc con cái phụ thuộc của quý vị có thể đăng ký Molina Healthcare nếu:

 • Quý vị có thể nhận phúc lợi Medi-Cal. (“Nhân viên phụ trách về tính hội đủ điều kiện của hạt” có thể cho quý vị biết quý vị có thể nhận phúc lợi Medi-Cal hay không).
 • Quý vị sống tại một trong các hạt mà Molina Healthcare cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Các hạt này bao gồm:
  • *Los Angeles
  • Riverside
  • San Bernardino
  • San Diego
  • Sacramento

*Quý vị có thể chọn Molina Healthcare of California thông qua Health Net đối với hạt Los Angeles. Molina Healthcare là một chương trình sức khỏe, ký hợp đồng phụ với Health Net.

Con cái phụ thuộc có thể là:

 • Con đẻ
 • Con nuôi
 • Con riêng
 • Con tạm nuôi
 • Một đứa trẻ mà quý vị hỗ trợ