Quý vị có đủ hội điều kiện tham gia Molina Healthcare không?

Quý vị hoặc con cái phụ thuộc của quý vị có thể đăng ký Molina Healthcare nếu:

 • Quý vị có thể nhận phúc lợi Medi-Cal. (“Nhân viên phụ trách về tính hội đủ điều kiện của hạt” có thể cho quý vị biết quý vị có thể nhận phúc lợi Medi-Cal hay không).
 • Quý vị sống tại một trong các hạt mà Molina Healthcare cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Các hạt này bao gồm:
  • *Los Angeles
  • Riverside
  • San Bernardino
  • San Diego
  • Sacramento

Con cái phụ thuộc có thể là:

 • Con đẻ
 • Con nuôi
 • Con riêng
 • Con tạm nuôi
 • Một đứa trẻ mà quý vị hỗ trợ