Thuốc Theo Toa

Phúc Lợi Nhà Thuốc Molina đã chuyển sang Medi-Cal Rx vào ngày 01/01/2022 để biết thêm thông tin hãy nhấp vào đây

Những gì được bao trả

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, thuốc theo Toa dành cho bệnh nhân ngoại trú do Medi-Cal Rx quản lý và được bao trả khi:

 • Thuốc do nhà cung cấp dịch vụ của quý vị hoặc bác sĩ khác đang điều trị cho quý vị hoặc con của quý vị chỉ định và thuốc được liệt kê trong Danh Sách Thuốc Theo Hợp Đồng Medi-Cal Rx
  • Danh Sách Thuốc Theo Hợp Đồng (CDL) là danh sách thuốc được chấp thuận của Medi-Cal Rx mà bác sĩ có thể chỉ định cho quý vị. CDL có trên trang web Medi-Cal Rx: www.medi-calrx.dhcs.ca.gov
 • Thuốc được cho khi quý vị đang ở nhà an dưỡng, nhà điều dưỡng, hoặc bệnh viện an dưỡng và do bác sĩ trong chương trình kê toa. Quý vị sẽ nhận thuốc thông qua nhà thuốc có trong Mạng Lưới Medi-Cal Rx.
  • Trình định vị Nhà Thuốc Trực Tuyến Medi-Cal Rx có trên www.medi-calrx.dhcs.ca.gov hoặc quý vị có thể gọi đến 1-800-977-2273, TTY gọi 711, 24 giờ một ngày.
 • Thuốc được kê toa bởi bác sĩ kế hoạch hóa gia đình hoặc nhà cung cấp khác có dịch vụ không yêu cầu phải có sự chấp thuận.
 • Bác sĩ của quý vị có thể nộp Cho Phép Trước cho Medi-Cal Rx đối với những loại thuốc không được liệt kê trong Danh Sách Thuốc Theo Hợp Đồng Medi-Cal Rx.

Để biết thêm thông tin, xem www.medi-calrx.dhcs.ca.gov hoặc gọi số 1-800-977-2273, hoặc đối với TTY gọi 711, 24 giờ một ngày.

Molina Healthcare sẽ bao trả thuốc dành cho bệnh nhân nội trú khi thuốc được chỉ định và cho khi quý vị ở trong phòng cấp cứu hoặc bệnh viện.

 

Hướng Dẫn Dịch Vụ Thành Viên

Hướng dẫn những điều quý vị cần biết về Chương Trình Chăm Sóc Sức Khỏe Molina Healthcare Medi-Cal của quý vị. Để biết thông tin về Hướng Dẫn Dịch Vụ Thành Viên, hãy nhấp vào đây.

Hướng Dẫn Dịch Vụ Hội Viên

Hướng dẫn chỉ cho quý vị những điều quý vị cần biết về Chương Trình Sức Khỏe Medi-Cal của Molina Healthcare.Hãy đọc ở đây.

Các thành viên nhận sự chăm sóc như thế nào?

Gọi tới Dịch Vụ Hội Viên theo số (888) 665-4621, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 7h sáng - 7h tối, nếu:

 • Quý vị cần hỏi về một loại thuốc.
 • Quý vị gặp rắc rối khi nhận thuốc kê toa được cấp tại nhà thuốc. (Vui lòng không thanh toán thuốc kê toa).
  • Thuốc kê toa được đài thọ tại tất cả các nhà thuốc đã ký hợp đồng của Molina Healthcare trong bang California. Thuốc kê toa chỉ được đài thọ ngoài bang California (ngoài khu vực) đối với các dịch vụ cấp cứu hoặc khẩn cấp.
 • Quý vị cần một phiên dịch viên để giao tiếp với nhà thuốc về việc nhận thuốc.
 • Khi quý vị phải cấp cứu và cần thuốc, Molina Healthcare sẽ cung cấp thuốc cho quý vị trong tối đa 72 giờ.

    

Nếu quý vị bị khiếm thính hoặc khó nghe, hãy gọi cho đường dây TTY của chúng tôi theo số (800) 479-3310 hoặc liên hệ với chúng tôi qua California Relay Service (Dịch Vụ Chuyển Tiếp California) bằng cách quay số 7-1-1.

Tìm Nhà Thuốc
Xem Dược Liễn Medi-Cal của Molina Healthcare .