Vận Chuyển

Những khoản được đài thọ

Vận chuyển y tế khẩn cấp

Vận chuyển khẩn cấp (xe cứu thương) hoặc các dịch vụ vận chuyển cứu thương, được cung cấp qua hệ thống phản hồi khẩn cấp “911”, sẽ được đài thọ khi cần đến sự can thiệp y khoa.

Vận chuyển y tế không khẩn cấp

Vận chuyển y tế không khẩn cấp đến các cơ sở y tế được đài thọ khi tình trạng y tế và thể trạng của quý vị không cho phép quý vị đi các phương tiện công cộng thông thường hoặc vận chuyển riêng (ô tô, xe buýt, máy bay, v.v.). Việc này yêu cầu quý vị phải có toa thuốc của bác sĩ.

Vận chuyển không vì mục đích y tế không khẩn cấp

Vận chuyển không vì mục đích y tế không khẩn cấp được cung cấp nếu quý vị hồi phục từ thương tích nghiêm trọng hoặc thủ tục y tế khiến quý vị không thể lái xe đến cuộc hẹn y tế - và khi quý vị không có hình thức vận chuyển nào khác.

Hướng Dẫn Dịch Vụ Thành Viên

Hướng dẫn chỉ cho quý vị những điều quý vị cần biết về Chương Trình Sức Khỏe Medi-Cal của Molina Healthcare. Đọc tại đây.

Các thành viên nhận sự chăm sóc như thế nào?

Vận Chuyển Y Tế Khẩn Cấp:

Nếu quý vị cần vận chuyển y tế khẩn cấp, hãy gọi “911”.

Vận Chuyển Y Tế Không Khẩn Cấp:

Gọi cho Dịch Vụ Thành Viên theo số (888) 665-4621. Quý vị phải có giấy ủy quyền cho những dịch vụ này trước khi chúng tôi cung cấp dịch vụ cho quý vị.

Vận Chuyển Không Vì Mục Đích Y Tế Không Khẩn Cấp:

Bác sĩ chăm sóc chính (PCP) của quý vị hoặc chuyên gia sẽ xác nhận xem quý vị có cần vận chuyển không vì mục đích y tế không khẩn cấp đến và đi khỏi một cuộc hẹn vào một ngày cụ thể hay không. Gọi cho PCP của quý vị hoặc Dịch Vụ Thành Viên theo số (888) 665-4621 để biết quý vị có đủ điều kiện đối với các dịch vụ này hay không. (Gọi trước cuộc hẹn của quý vị ít nhất hai đến ba ngày làm việc để sắp xếp việc vận chuyển này). Quý vị phải có giấy ủy quyền để nhận các dịch vụ này trước khi chúng tôi cung cấp dịch vụ cho quý vị.