Cách Đăng Ký

Bước 1:
Tìm hiểu xem liệu quý vị có thể nhận phúc lợi Medi-Cal không. (“Nhân viên phụ trách về tính hội đủ điều kiện của hạt” có thể cho quý vị biết điều này).

Bước 2:

  • Nếu quý vị có thể nhận phúc lợi Medi-Cal, quý vị hãy điền vào mẫu đơn đăng ký.
  • Quý vị có thể lấy mẫu đơn đăng ký từ phần Health Care Options, tổ chức đăng ký cho thành viên Medi-Cal tham gia các chương trình sức khỏe.

Bước 3:
Quý vị có thể chọn Molina Healthcare từ danh sách các chương trình sức khỏe. (Quý vị phải chờ tối đa 45 ngày trước khi trở thành thành viên của Molina Healthcare).

Đăng ký cho trẻ sơ sinh

  • Để đăng ký cho trẻ sơ sinh tham gia Molina Healthcare, quý vị phải gọi điện cho “nhân viên phụ trách về tính hội đủ điều kiện của hạt” càng sớm càng tốt sau khi sinh để bổ sung con của quý vị vào chương trình Medi-Cal.
    • Bé sơ sinh của quý vị được đài thọ cho tháng sinh và tháng sau sinh theo chương trình Medi-Cal.
    • Quý vị phải đăng ký cho bé sơ sinh vào chương trình Molina Healthcare để tiếp tục được đài thọ.

Nộp đơn ngay hôm nay

Liên hệ với Health Care Options (HCO) theo số (800) 430-4263 để lấy mẫu đơn đăng ký. Health Care Options cũng có thể giúp quý vị tìm nhân viên phụ trách về tính hội đủ điều kiện của hạt.

Để biết thêm thông tin, hãy gọi đến Dịch Vụ Thành Viên theo số (888) 665-4621.