Nha khoa

Những dịch vụ được đài thọ

Molina Healthcare không cung cấp dịch vụ nha khoa. Chăm sóc nha khoa có thể được đài thọ bởi chương trình Medi-Cal thông thường.

Hướng dẫn Dịch vụ Hội viên

Hướng dẫn cung cấp những điều quý vị cần biết về Molina Healthcare Medi-Cal Health Plan.

Để biết về Hướng dẫn Dịch vụ Hội viên, nhấp vào đây.

Các thành viên nhận sự chăm sóc như thế nào?

Bác Sĩ Chăm Sóc Chính (PCP) sẽ kiểm tra nha khoa và giới thiệu quý vị tới một nha sĩ để chăm sóc nha khoa. Vui lòng gọi tới Denti-Cal theo số (800) 322-6384 để đặt câu hỏi về dịch vụ và đài thọ liên quan đến nha khoa.