Chương Trình Cai Thuốc Lá

Quý vị có sẵn sàng bỏ thuốc không? Chương trình này được tạo ra để giúp quý vị. Miễn phí cho các thành viên. Chương trình này có thể cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào sau đây:

  • Tài liệu hướng dẫn miễn phí.
  • Tư vấn riêng miễn phí. Là một phần của chương trình, các thành viên sẽ nhận sự hướng dẫn và ý tưởng từ những nhà tư vấn được đào tạo để giúp họ bỏ thuốc lá.
  • Nếu đủ điều kiện, liệu pháp thay thế Nicotine hoặc Zyban® tùy theo những gì quý vị hoặc nhà cung cấp quyết định là đúng đắn.

Thành viên đăng ký như thế nào?

Quý vị phải đáp ứng những yêu cầu nhất định để được tham gia chương trình. Vui lòng gọi đến Văn Phòng Hướng Dẫn Sức Khỏe theo số (866) 472-9483 (TTY/TDD: 7-1-1). Nhân viên của chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị thêm thông tin. Quý vị cũng có thể yêu cầu được giới thiệu hoặc đăng ký vào một chương trình.

*Bản in của thông tin đăng trên website của chúng tôi được cung cấp theo yêu cầu.