Giảm Cân

Chương trình kiểm soát cân nặng của chúng tôi được tạo ra để giúp người trưởng thành và trẻ em quản lý cân nặng của họ. Là một phần của chương trình, quý vị và gia đình quý vị sẽ biết về việc ăn uống lành mạnh và tập thể dục. Quý vị cũng có thể được giới thiệu tới các lớp học địa phương, nếu các lớp học được cung cấp.

Thành viên đăng ký như thế nào?

Vui lòng gọi đến Văn Phòng Hướng Dẫn Sức Khỏe theo số (866) 472-9483 (TTY/TDD: 7-1-1). Nhân viên của chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị thêm thông tin. Quý vị cũng có thể yêu cầu được giới thiệu hoặc đăng ký vào một chương trình.

*Bản in của thông tin đăng trên website của chúng tôi được cung cấp theo yêu cầu.