Nhãn khoa

Những dịch vụ được đài thọ

Các dịch vụ nhãn khoa này được Molina Healthcare đài thọ:

  • Khám mắt định kỳ bởi bác sĩ chuyên khoa hoặc chuyên viên đo thị lực.
  • Kính áp tròng khi cần thiết về y khoa.

Hướng dẫn Dịch vụ Hội viên

Hướng dẫn cung cấp những điều quý vị cần biết về Molina Healthcare Medi-Cal Health Plan.

Để biết về Hướng dẫn Dịch vụ Hội viên, nhấp vào đây.

Các thành viên nhận sự chăm sóc như thế nào?

Molina Healthcare hợp tác vớiMarch Vision Care để cung cấp cho quý vị các dịch vụ nhãn khoa được đài thọ. Vui lòng kiểm tra Danh mục Nhà Chăm sóc Sức khỏe của Molina Healthcare để tìm chuyên viên đo thị lực hoặc bác sĩ chuyên khoa có thể cung cấp cho quý vị các dịch vụ chăm sóc mắt được đài thọ.