Cov lus qhia ua kom koj tsis muaj mob

Koj puas paub thaum koj xav kuaj mob lossis xav kom muaj kev tiv thaiv mob nkeeg? Molina Healthcare muab cov ntaub ntawv ntsig txog kev tiv thaiv kabmob thiab kev pabcuam uas tej zaum cov neeg xav tau qhia rau cov tswvcuab thiab thaum lawv yuav tsum tau txais cov ntaub ntawv no. Tej no yog cov lus qhia yoojyim uas qhia kom cov txhua tus menyuam yaus thiab cov neeg loj mus kuaj mob tshwj tsis yog lawv tus kws khomob tau hais qhia txawv. Lawv yuav tsum tsis txhob hloov ua raws li ib tug kws khomob cov lus qhia

Koj kom koj nyob tau tsis muaj mob!

  • Siv lub sijhawm me ntsis los nyeem Cov Lus Qhia thiaj yuav pab Saib Xyuas koj tau Tsis Muaj Mob. Khaws rau hauv nruab siab tias cov lus qhia no tau hais kom mus kuaj mob thiaj li pab ua kom koj tsis muaj mob. Molina Healthcare pab saib xyuas txog kev tiv thaiv thiab kev pab txhawb nqa.
  • Sau cov nqe lus nug uas tej zaum koj muaj. Nqa cov lus nug no mus nrog koj lwm zaus koj mus kuaj mob.
  • Muab ibqho teebmeem uas koj lossis koj cov menyuam muaj qhia rau koj tus kws khomob.
  • Nco ntsoov tsam koj tsis tau mus ntsib raws li lub sijhawm teem caij.
  • Yog koj tsis tau mus ntsib raws li lub sijhawm teem caij, hu rau koj tus kws khomob kom pab teem caij dua tshiab kiag tamsis ntawd.

Kev Tsis Kam Lees

Molina Healthcare Cov Lus Qhia Tiv Thaiv yog saib raws li cov ntaub ntawv thiab cov lus qhuab qhia los tom cov chaw ua haujlwm hauv lub tebchaws. Cov lus qhia no tsis yog hloov rau koj tus kws khomob cov lus qhia khomob. Tej zaum koj tus kws khomob yuav muaj cov ntaub ntawv lossis muaj cov lus qhuab qhia tshiab uas phim rau koj. Cov tswvcuab yuav tsum nquag tham nrog lawv tus kws khomob txog qhov kev npaj khomob uas phim rau lawv. Molina Healthcare tsis kuaj xyuas tus kabmob lossis tsis qhuab qhia txog txhia yam kev khomob. Molina Healthcare tsis tuaj yeem lav ibqho tau ua tshwm sim los lossis ua tau tawm los. Molina Healthcare tsis tuaj yeem lav thiab tsis lav txog ibqho ntaub ntawv uas nyob rau hauv cov lus qhia no. Molina Healthcare kuj tsis tuaj yeem lav ibqho ntaub ntawv uas tsis muaj nyob rau hauv cov lus qhia no lossis ibqho lus qhuab qhia uas ua los ntawm lwm tus neeg sab nrauv uas tau cov ntaub ntawv no los.

* Muab cov ntawv luam ntawm cov ntaub ntawv uas muab lo rau ntawm peb lub website yuav yog muaj raws li qhov kev thov.