Daim Ntawv Sau Yuav Tshuaj Khomob

Hom tshuaj raug pab them yog dabtsi

Daim ntawv sau yuav tshuaj khomob raug pab them thaum:

 • Lawv tau txib koj tus kws khomob lossis lwm tus kws khomob kho koj lossis koj tus menyuam thiab hom tshuaj muaj npe rau ntawm Molina Healthcare Cov Npe Tshuaj (Qauv Tshuaj Khomob).
  • Cov Qauv Tshuaj Khomob yog Molina Healthcare cov npe tshuaj uas raug pom zoo cia cov kws khomob txib yuav rau koj.
 • Lawv tau txib yuav lossis muab rau koj thaum koj muaj ibqho mob xwm txheej kub ntxov ceev lossis tuaj rau tom tsev khomob.
 • Lawv muab thaum koj tseem nyob hauv ib lub tsev so, saib xyuas rau tom tsev lossis nyuam qhuav tawm hauv tsev khomob los thiab cov tshuaj no raug txib los ntawm ib tug kws khomob uas raug pab them qhov kev saib xyuas. Koj yuav tau cov tshuaj no los ntawm ib lub chaw muag tshuaj uas nyob rau hauv Molina Healthcare Cov Chaw Muag Tshuaj Sib Koom Tes Uake.
 • Cov tshuaj no raug sau yuav tshuaj los ntawm tus kws khomob npaj muaj menyuam sib rau yim neeg lossis lwm tus khomob uas tsis yuav tsum tau kev tso cai mam saib xyuas.

Cov Tshuaj Khomob Thuaj Thuaj Pais

Cov tshuaj khomob thuaj thuaj pais yeej muaj hom tshuaj sib tod zoo ibyam nkaus li lub npe ntawm cov tshuaj no. Yuav kom FDA (tsoom fwv) tau tso cai, cov tshuaj khomob thuaj thuaj pais no yuav tsum muaj tib hom sib tod zoo ibyam, muaj qhov zoo thiab qhia noj ntau npaum licas (qauv tshuaj noj) raws li hom npe tshuaj khomob.

 • Yog koj tus kws khomob txib yuav ib hom tshuaj muaj npe thiab nws ho muaj hom tshuaj khomob thuaj thuaj pais xwb, Molina Healthcare yuav pab them cov tshuaj khomob thuaj thuaj pais no. Yog koj tus kws khomob hais tias koj yuav tsum tau hom tshuaj khomob muaj npe hloov rau hom tshuaj khomob thuaj thuaj pais, nws yuav tsum xa ib daim thov tso cai tuaj ua ntej rau rom Molina Healthcare Lub Chaw Muag Tshuaj.

Cov Lus Qhia Pabcuam Rau Tswvcuab

Nws qhia rau koj txog feem koj xav paub ntawm koj li Molina Healthcare Medi-Cal Hom Kev Npaj Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv. Nyeem ntawm no.

Cov tswvcuab yuav tau txais kev saib xyuas licas?

Hu Rau Tus Xovtooj Pabcuam Tswvcuab rau ntawm (888) 665-4621, Hnub Monday txog Hnub Friday, 7 teev sawv ntxov. - 7 teev tsaus ntuj yog:

 • Koj xav nug txog ib hom tshuaj.
 • Koj muaj teebmeem tau txais ib daim ntawv yuav tshuaj rau tom lub chaw muag tshuaj. (Thov tsis txhob them nqi rau daim ntawv sau yuav tshuaj no.)
  • Molina Healthcare yuav yog tus them cov nqi daim ntawv sau yuav tshuaj raws li tau cog lus nrog cov chaw muag tshuaj nyob hauv California. Cov ntawv sau yuav tshuaj uas nyob sab nrauv lub xeev California uas raug pab them (nyob sab nrauv thaj chaw pab them) tsuas pab them rau kis mob xwm txheej kub ntxhov ceev xwb.
 • Koj xav tau ib tug kws txhais lus los tham nrog lub chaw muag tshuaj thaum yuav koj cov tshuaj khomob.
 • Thaum koj muaj ibqho mob xwm txheej kub ntxhov ceev thiab xav tau tshuaj khomob, Milina Healthcare yuav muab ibco tshuaj rau koj kom tsis pub dhau 72 teev.
  •  

Yog koj lag ntseg los yog hnov lus tsis zoo, hu rau peb tus xovtooj TTY (800) 479-3310 lossis hu rau peb ntawm California Relay Service uas yog nias 7-1-1.

Nrhiav ib Lub Chaw Muag Tshuaj
Rov Qab Saib Xyuas Molina Healthcare Medi-Cal Cov Qauv Tshuaj Khomob