Koj txais puas tau Molina Healthcare?

Koj los sis koj tus me nyuam tej zaum yuav txais tau Molina Healthcare yog tias:

 • Koj yuav txais tau cov Medi-Cal. (koj "tus neeg tuav ntaub ntawv hauv county" yuav qhia tau rau koj yog koj tau txais ntawv kho mob Medi-Cal.)
 • Koj nyob hauv lub nroog uas Molina Healthcare muaj kev kho mob. Cov nroog muaj xws li:
  • *Los Angeles
  • Riverside
  • San Bernardino
  • San Diego
  • Sacramento

*Koj muaj cai xaiv Molina Healthcare ntawm California mus rau lub Nroog Los Angeles. Molina Healthcare yog ib txoj kev npaj kho mob, sib cog lus nrog Health Net.

Ib tug menyuam tej zaum yog:

 • Koj tus menyuam
 • Koj tus menyuam koj yuav los tu
 • Niam tshiab/txiv tshiab tus menyuam
 • Tus menyuam coj los tu (foster child)
 • Tus menyuam uas koj them nyiaj mus yug