Kev kho hniav

Yuav pab them nqi dab tsi

Molina Healthcare tsis muab cov kev pab kho hniav. Tej zaum tsuas pab them nqi kuaj hniav raws caij nyoog ntawm Medi-Cal.

Cov Lus Qhia Rau Tswv Cuab

Nws qhia rau koj txog yam koj xav paub txog Qhov Kev Npaj Kho Mob ntawm Molina Healthcare Medi-Cal.

Rau Cov Lus Qhia Txog Kev Saib Xyuas Tus Tswv Cuab, nias ntawm no.

Cov tswv cuab tau txais kev saib xyuas li cas?

Tus Thawj Kws Kho Mob (PCP) yuav kuaj hniav thiab xa koj mus kho hniav rau ntawm ib tug kws kho hniav. Hu rau Denti-Cal rau ntawm tus xov tooj (800) 322-6384 yog muaj lus nug txog cov nqi pab them kuaj hniav thiab cov kev pab.