Poob phaus

Peb txoj haujlwm tswj lub cev qhov hnyav yog tawm qauv los pab cov neeg loj thiab cov menyuam yaus tswj lawv qhov hnyav. vim yog ib feem ntawm txoj haujlwm no, koj thiab koj tsev neeg yuav kawm kom paub ntau ntxiv txog kev noj tejyam khoom zoo thiab kev ua ev-xaws-xais. Tej zaum kuj yuav raug xa mus rau cov chav kawm hauv ib cheeb tsam, yog tau hais kom mus.

Cov tswvcuab yuav tso npe licas?

Thov hu rau peb Lub Chaw Lis Haujlwm Pab Qhia Txog Kev Noj Qab Haus Huv rau ntawm (866) 472-9483 (TTY/TDD: 7-1-1). Peb cov neeg lis haujlwm yuav muab cov ntaub ntawv qhia rau koj ntxiv. Koj kuj tuaj yeem thov kom xa mus saib xyuas rau ibqho chaw twg lossis thov kom mus tso npe rau ibqho kev pab twg los tau.

* Muab cov ntawv luam ntawm cov ntaub ntawv uas muab lo rau ntawm peb lub website yuav yog muaj raws li qhov kev thov.