Yuav nkag li cas

Kauj ruam 1:
Xyuas kom paub tias seb koj puas yuav txais tau cov Medi-Cal. (Koj "hauv nroog tus neeg tuav ntaub ntawv" yuav qhia rau koj.)

Kauj ruam 2:


Kauj ruam 3:
Koj xaiv tau Molina Healthcare hauv daim ntawv teev cov kev npaj kho mob. (Nws yuav siv li 45 hnub ua ntej koj yuav yog ib tug tswvcuab nyob nrog Molina Healthcare.)

Muab koj tus menyuam tshiab nkag rau

  • Kev yuav muab koj tus menyuam tshiab nkag rau hauv Molina Healthcare, koj yuav tsum tau hu rau koj tus "lub nroog tus neeg tuav ntaub ntawv" sai li sai tau tom qab koj yug tus menyuam tas thiab hais kom nws muab koj tus menyuam ntxiv rau hauv koj cov Medi-Cal.
    • Koj yuav siv tau koj daim Medi-Cal los kho nws lub hlis uas nws yug thiab lub hlis tom qab ntawd.
    • Koj yuav tsum tau muab koj tus menyuam nkag rau hauv Molina Healthcare thiaj yuav tau txais kev kho mob mus ntxiv.

Thov hnub no

Hu rau Kev Pab Kho Mob Los Ntawm Kev Xaiv (HCO) ntawm (800) 430-4263 kom tau ib cov ntawv thov. Kev Pab Kho Mob Los Ntawm Kev Xaiv tej zaum yuav pab koj nrhiav koj lub nroog tus neeg tuav ntaub ntawv.

Xav paub ntxiv, hu rau Chaw Pabcuam Tswvcuab ntawm (888) 665-4621.